“સ્વામી, આ યુવક આપણા ઘરનો છે ને !”  ગુરુવર્ય પ.પૂ. બાપજી બોલ્યા.

      “હા બાપજી...” સેવક સંત બોલ્યા.

     “સ્વામી, એને સમજાવો આવો વેશ ન રખાય...”

     “હા બાપજી... આપ ના બોલશો અમે કહીએ છીએ...”

     “સ્વામી, એને કહો આટલી મોટી દાઢી ને આટલા મોટા વાળ આપણાથી ન રખાય. મહારાજ રાજી ન થાય. એને કહો એ આજે ને આજે કઢાવી નાખે...”

     “હા બાપજી કહીએ છીએ...”

     “હા બાપજી, અત્યારે કઢાવી નાખું છું... આપ રાજી રહેજો, ભૂલ થઈ ગઈ...”

     એ યુવક ગયા બાદ ગુરુવર્ય પ.પૂ. બાપજીએ જોડે રહેલા સેવક સંતોને નિકટ બોલાવી કહ્યું :

     “આજથી મહારાજને રાજી કરવા આ પ્રકરણ ચલાવો. બધા મુક્તો મહારાજનું ગમતું સાદું જીવન જીવે પણ આ દાઢી-વાળની  ફેશન-બેશન ન રાખે એમ સત્સંગ સમાજમાં આજ્ઞા કરાવડાવો...”