ખાવું, પીવું, બેસવું, સુવું, ...

Vichran Gatha Panchmahal