તા.૯-૨-૨૦૧૩ના રોજ સ્વામિનારાયણ ધામ ખાતે ગુરુવર્ય પ.પૂ. બાપજી સભામાં લાભ આપવા પધાર્યા હતા.

     ગુરુવર્ય પ.પૂ.બાપજીના આગમને આજીવન સેવામાં રહેલા ભગુજી ખૂબ રાજી હોય.

     એટલે તેઓ શીઘ્ર કવિની જેમ દુહાઓ ને છંદ પોકારવા લાગે.

     ગુરુવર્ય પ.પૂ. બાપજી એમની આ કવિતાઓ કરતાં એમના અહોભાવથી વધુ રાજી થાય.

     આજે ગુરુવર્ય પ.પૂ.બાપજીએ એમને જોતાં જ કહ્યું,“ભગુજી આજે તો મોટા મિનિસ્ટર જેવા લાગે છે... મોટા મંત્રી પહેરે એવી કોટિ પહેરી છે...”

     “બાપજી,આ તો આપનો પ્રતાપ છે...” ભગુજી ઉત્સાહમાં આવીને બોલ્યા.

     “ભગુજી,આવું આપણાથી ક્યારેય ન બોલાય...અપરાધ થાય. શ્રીજીમહારાજ સિવાય કોઈની પાસે પ્રતાપ નથી...”

     ભગુજી તો ગુરુવર્ય પ.પૂ.બાપજીની વાત સાંભળી હાથ જોડી બોલ્યા : “રાજી રહેજો દયાળુ...”